Wisata Singapura TempatwisataBizID

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Praptabayaskadera jan’ya prabesika esa $ 23 e suru ebam sekhane chara kara haya hara sisu o prabina nagarika jan’ya upalabdha. Singapure marina be syandasa SkyPark e aro tathya ebam paryabeksana deka jan’ya paruna. Paryabeksana deka ucca sahara o be, singapurera adhunika parka ebam ascaryajanaka dhatu gacha kathamo dbara gardenera ekati hrdayagrahi bardasa a’i bhi’u saha dakasa sarbopari, marina be syandasa era chadera elakara ekapase lage. Srestha samaya SkyPark abadhi konadina, taratari sandhya apani singapura dekhate ubhaya ahoratra dbara pete, yara artha, ebam yadi apani sambhabata emanaki ekati suryasta bhagyabana. Parka 9:30 22:00 Paryanta theke (u’ika’enda e 23:00 E) khola ache. Ekhane patha sahaja, ema’arati nite, nikatatama stapa da’unata’una, ebam ekhana theke apani sarasari hotelera raksuse labi madhye bilasita malera madhyame calate pare. Minara tinati nicera anse abasthita nibandhana deska heda, ekati prthaka liphata 56th mejhe ebam bahirangana darsanera elaka niye haya. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Eta tole SkyPark, era ga’idasaha tyura grahana bibecana kare mulya ya 10:00, 14:00 Ebam 21:00 Pratidina ghate. Era paribarte sudhu sahara dike takiye apanara saba ascaryajanaka darsaniya madhye ekati aneka gabhira antardrsti, se’isathe singapurera ekati sanksepita itihasa pete parena. Echara’o apani pula elakaya ayaksesa karate, ya sadharanata sudhumatra atithidera jan’ya sanraksita pete. Duhkhajanakabhabe tara apani ekati druta cobana jan’ya yathesta samaya dite parachi na! Pratiti saphara sudhumatra manusera ekati simita sankhyaka praya samaya lagate pare ebam rejistresana ekati prathama asa prathama paribesita bhittite 09:30 Theke suru haya. Khuba besi cinta karabena na apani ekati saphara paricalana karate parena na, sekhane pracura takana haya; apanara kyamera nite yate apani sata pracura samaya lagate pare bhulabena na. E’i ye meka saba’i ghare irsanbita e habe chabi ache. E’i sarbocca drsya ye apanara saharera pete parena na’o hate pare, kintu nicera nauka umcu talara barira saharera kendrasthala dbiguna dekhate o diye eta bikhyata hotelera upare basa bhala tripa apa mulya. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid